Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca.

Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec. Obrazec o izpisu otroka iz vrtca dobite v vrtcu pri svetovalni delavki ali na spletni strani.  

O izpisu otroka iz vrtca morajo starši obvestiti pristojni Center za socialno delo, kjer so oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost