NAČINI SODELOVANJA S STARŠI

Starši imate pri vzgoji svojih otrok bistveno vlogo. To velja tako za vzgojo doma kakor tudi za vzgojo v vrtcu. Prav zaradi tega je povezovanje in sodelovanje vrtca s starši ključnega pomena. Starši se lahko v vrtec vključite na več različnih načinov. Nekatere oblike sodelovanja so v praksi že utečene in smo nanje navajeni tako starši kakor tudi strokovni delavci vrtca. Vedno pa je mogoče v vzgojno-izobraževalno delo vrtca vključevati nove oblike medsebojnega sodelovanja.

a) Sodelovanje v Svetu zavoda

V Svetu zavoda (to je v Svetu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica) sodelujeta tudi dva predstavnika vrtca. Eden je predstavnik staršev, drugi pa predstavnik strokovnih delavcev vrtca. Pristojnosti Sveta zavoda so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Pristojnosti, ki se nanašajo na življenje in delo vrtca, so predvsem naslednje:

 • sprejemanje programa razvoja vrtca,
 • sprejemanje letnega delovnega načrta vrtca in poročila o njegovi uresničitvi,
 • odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnavanje poročil o vzgojni problematiki,
 • obravnavanje zadev, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor,
 • obravnavanje zadev, ki mu jih predloži Svet staršev.

b) Sodelovanje v Svetu staršev

Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika staršev. Sestava Sveta staršev se oblikuje vsako šolsko leto znova. Starši svoje predstavnike običajno izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojnih skupin. Tudi Svet staršev ima več pristojnosti:

 • predlaganje nadstandardnih programov,
 • dajanje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • dajanje mnenja o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravljanje o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnavanje pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • volitve predstavnikov v Svet zavoda.

c) Neposredno sodelovanje v življenju in delu vrtca

Najbolj utečene oblike sodelovanja staršev in vrtca so vsakodnevni stiki med starši in strokovnimi delavci ob prihodih otrok v vrtec in odhodih otrok iz vrtca, roditeljski sestanki, govorilne ure, organizirana izobraževalna srečanja za starše in sodelovanje na dnevih odprtih vrat. Poleg teh že utečenih oblik sodelovanja pa v vrtcu spodbujamo tudi druge oblike medsebojnega povezovanja.

Obiščite otroka v vzgojni skupini

Starši imate možnost kadarkoli med letom (ob vnaprejšnjem dogovoru z vzgojiteljicami) prisostvovati v vzgojni skupini. Ni nujno, da v skupini karkoli delate, lahko le opazujete dogajanje in vključevanje svojega otroka v delo skupine. Prvo tako tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec, kasneje pa se lahko starši vključujete v neposredno dogajanje v vrtcu po potrebi. Včasih tako vključitev staršev v vrtec predlaga vrtec sam (zlasti, kadar ima otrok težave pri vključevanju v vzgojno-izobraževalno delo skupine), lahko pa ga kadarkoli predlagate tudi starši sami.

Pridite predstavit svoje delo

Kurikulum za vrtce predvideva večje vključevanje staršev tudi v samo vzgojno-izobraževalno delo vrtca. Tako lahko starši pridete na obisk v vzgojno skupino, otrokom predstavite svoj poklic ali konjiček, s katerim se ukvarjate v prostem času, lahko omogočite obisk v kakem podjetju ali instituciji, pokažete otrokom kakšno spretnost, ki jo obvladate, otrokom omogočite kakšno športno rekreativno aktivnost, vodite otroke do naravne ali kulturne znamenitosti in podobno. Tudi še tako preprosto opravilo, ki ga znamo odrasli narediti z levo roko, kot ponavadi rečemo, je lahko za otroke zelo privlačno in se ga ob sodelovanju s starši v vrtcu poskušajo z velikim navdušenjem lotiti tudi sami.

Praznujte in veselite se z nami

Starši ste povabljeni tudi k vključevanju v aktivnosti, ki jih zanje pripravljajo otroci in njihove vzgojiteljice. To so lahko družabna srečanja, izleti, razstave otroških izdelkov, delavnice, pikniki, športno-rekreativna srečanja in podobno. Veseli smo, če prihajajo pobude za take oblike srečevanja tudi s strani staršev in ne le s strani vrtca.

Povejte svoje mnenje

Prav tako ste starši povabljeni, da aktivno sodelujete z vodstvom vrtca in s svetovalno službo vrtca. Morda se včasih misli, da je sodelovanje potrebno predvsem v času težav in najrazličnejših problemov. Gotovo je potrebno sodelovanje, ko starši s kakšno rečjo niste zadovoljni in se pritožite. Prav tako je sodelovanje potrebno, ko se pri otroku pojavijo ali odkrijejo težave. Vendar je poleg tega pomembno in zelo dobrodošlo tudi sodelovanje pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela in pri prizadevanjih za čim bolj kakovosten razvoj vrtca kot ustanove. Starši imate vselej možnost, da izrazite svoje predloge, pričakovanja, želje in pobude ustreznim službam v vrtcu in tako aktivno prispevate k razvoju otrok in vrtca.

Pomagajte nam z materiali

Starši lahko z vrtcem sodelujete tudi pri čisto materialnih stvareh. Ker v vrtcu veliko ustvarjamo, nam pridejo prav različni materiali in surovine, ki doma ali v podjetjih ostajajo kot odpadni materiali (koščki blaga, kartoni, različna embalaža, koščki lesa, prazne stekleničke ali pločevinke, žica, guma, pena in še mnoge druge reči). Pomembno je le to, da so materiali in surovine neškodljivi in za otroke nenevarni.

Starši ste nepogrešljivi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. S svojim vključevanjem lahko pomembno prispevate k razumevanju vašega otroka ter pomagate pri ustvarjanju ustreznih pogojev za otrokov najboljši razvoj.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost