PREDNOSTNA NALOGA 

V letošnjem šolskem letu v vrtcu začenjamo z novo prednostno nalogo, ki smo jo poimenovali MOČ IGRE. V Kurikulumu za vrtce je igra opredeljena kot dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Gre za način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.  Igra je otrokom prijetna in jih notranje motivira ter pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja. Nestrukturiran prosti čas in igra sta otrokovi osnovni dejavnosti – njihova potreba in pravica. Hitenje v sedanjem času ter pozornost in čas, ki ga namenjamo akademskim in obogatitvenim dejavnostim, jemljejo čas, ki so ga otroci v preteklosti namenjali igri.

Namen posebne strokovne naloge je ozavestiti pomen igre za razvoj otrok ter omogočiti otrokom ustrezne pogoje in spodbudno okolje za igro.

Cilji prednostne strokovne naloge:

  • Strokovne delavke spodbujajo različne vrste otroške igre (glede na razvojno obdobje otrok).
  • Strokovne delavke poskrbijo za ustrezne pogoje in okolje, ki spodbuja otroško igro.
  • Strokovne delavke ustrezno ocenijo v katerih situacijah, kdaj in koliko se vključijo v prosto igro otrok.
  • Otroci se znajdejo in zaigrajo v različnih okoljih in z različnimi materiali.

Dejavnosti v okviru prednostne strokovne naloge:

  • Izobraževanje zaposlenih in staršev
  • Vključevanje tem in dilem povezanih z otroško igro v pedagoške konference in delo posameznih timov
  • Sodelovanje in skupno načrtovanje strokovnih delavk (izmenjava dobrih praks, idej, materiala in gradiv)
  • Sodelovanje z lokalnim okoljem

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost