VPIS V VRTEC

Vrtec Bohinj sprejema otroke v starosti od najmanj 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo. V dnevno varstvo lahko vrtec sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in drugi normativi. Največje možno število vpisanih otrok vsako leto znova določi občina, ustanoviteljica vrtca (to je občina Bohinj).

V vrtec je mogoče vpisati tudi otroke s posebnimi potrebami. Več informacij najdete na zavihku Integracija otrok s posebnimi potrebami.

Postopek vpisa

Kdaj? Vpis otrok v vrtec poteka praviloma v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok se objavi v lokalnem mediju, na spletnih straneh vrtca in na oglasnih deskah vrtca. Če ima vrtec na razpolago še prosta mesta, se lahko otroka vpiše v vrtec tudi kadarkoli med letom.
Kdo? Otrokovi starši oziroma skrbniki.
Kako? Prijavo za sprejem otroka oddate na posebnem obrazcu (vpisnici), ki ga dobite na upravi vrtca. Izpolnjen obrazec oddate na upravi vrtca.
Vrstni red Če je vpisanih otrok več, kot je prostih mest, odloča o sprejemu otrok komisija za sprejem otrok. Komisijo imenuje ravnatelj, sestavlja pa jo pet članov (en predstavnik občine ustanoviteljice vrtca, dva predstavnika strokovnih delavcev vrtca, en predstavnik Sveta staršev in en predstavnik pediatrične službe Zdravstvenega doma Bohinj).
Kriteriji sprejema Določeni so v pravilniku o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejela Občina Bohinj. Otroke s posebnimi potrebami in otroke, katerih starši predložijo vrtcu potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnoekonomskega položaja, sprejme komisija za sprejem mimo teh kriterijev.
Sklep o sprejemu Po zaključenem postopku odločanja o sprejemu otrok vrtec izda staršem oziroma zakonitemu skrbniku Sklep o sprejemu  oziroma o odklonitvi otroka.
Podpis pogodbe S starši, ki vključujete otroka v vrtec, se sklene pismena Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Starši prejmete pogodbo skupaj s Sklepom o sprejemu otroka v vrtec. Pogodbo podpišete in en izvod podpisane pogodbe vrnete vrtcu.
Uveljavitev znižanega plačila vrtca Starši imate možnost uveljaviti znižano plačilo vrtca. Vlogo za to oddate na predpisanem obrazcu na Občini stalnega bivališča, ki je tudi pristojna za odločanje o višini znižanja plačila. Znižano plačilo se uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddate vlogo za znižano plačilo oskrbnine najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. Staršem, ki te vloge ne oddajo, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila vrtca.
Zdravniško potrdilo Starši ste dolžni pred vključitvijo otroka v vrtec vrtcu posredovati tudi zdravniško potrdilo o zdravstveni primernosti vstopa otroka v vrtec. Potrdilo dobite pri otrokovem zdravniku.

Izpis otroka iz vrtca

Otrok se izpiše iz vrtca na osnovi pisne izjave staršev. Starši oziroma skrbniki morajo o izpisu otroka vrtec obvestiti najmanj 1 mesec pred dejanskim izstopom otroka iz vrtca.

Če otrok tri mesece strnjeno ne obiskuje vrtca in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, se otrok avtomatsko izpiše iz vrtca.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost